Vejledninger for frivillige ved Museet Skibene på Holmen

Skibene på Holmen er Danmarks flydende koldkrigs museum. Et museum med oplevelser som gæsterne ikke kan opleve andre steder. Museet ledes af Fonden Peder Skram. Fonden ejer fregatten, mens Sehested og Sælen ejes af Nationalmuseet. Fonden og Nationalmuseet har en samarbejdsaftale, der medfører at Fonden driver de to skibe som museumsskibe og sørger for vedligeholdelse af dem.


Museet modtager ikke offentlig støtte og kan derfor kun eksistere med den hjælp alle de engagerede frivillige bidrager med.

Hvad kan du forvente som frivillig?

•  Et meningsfyldt “arbejde”, baseret på gode sociale relationer med andre frivillige.

•  Din indsats bliver værdsat gennem dit arbejde, og den værdi du tilfører Skibene på Holmen.

•  Du bliver en del af et fællesskab med mere end 100 frivillige.

•  Med dit personlige bidrag kan du få stor indflydelse på museets videre udvikling.

•  Du får det sjovt som frivillig, og glæder dig til at komme på ”arbejde” igen.

•  Vi har mange forskellige jobs i vore etablerede teams. Langt de fleste jobs kræver ikke særlig forudgående viden og erfaring fra Søværnet eller Forsvaret.

•  Som frivillig vil du i samråd med ledelsen blive knyttet til et af vore teams, hvor din personlige mentor vil stå klar til at modtage dig og introducere dig.


Nye frivillige ved museet Skibene på Holmen


Museet ønsker at alle frivillige der arbejder på museet, har et godt kendskab til hvad der med rimelighed forventes af en ”frivillig” og at alle frivillige ved, hvad de kan forvente af museet. Derfor har vi samlet nogle vigtige informationer her på disse sider til dig.


Museet anvender en fast procedure når nye frivillige modtages for at sikre at nye frivillige selvfølgelig modtages bedst muligt. Herunder skal nye frivillige mødes med og bydes velkommen af repræsentanter fra museet og de tre foreninger, der samarbejder med museet:

Dansk Torpedobådsforening, Dansk Ubådsforening og Peder Skram's Venner.


De nye frivillige inviteres på rundvisning ved en introdag inden den årlige åbning. En ny frivillig der skal arbejde som guide vil som nævnt blive tildelt en mentor. Alle frivillige opfordres til at arbejde på alle tre skibAt være guide

Museet eksisterer kun hvis vi har gæster, derfor kan i forvente at vi gør vores for at i får den bedste oplevelse.


At være guide

Det handler selvfølgelig om at alle gæster med alle deres vidt forskellige forudsætninger– forventer en positiv og imødekommende stemning! De vil gerne have noget ny viden og især, gerne opnå en rigtig god oplevelse – som kun de frivillige kan give gæsterne.


Guider bør derfor være smilende og imødekommende. Husk på at et smil er den korteste afstand mellem to mennesker.

Bliv set. Vær der hvor gæsterne er, ombord på skibene eller kajen ved siden af dem. Gå dem i møde når de ankommer og byd dem velkommen. Jo flere spørgsmål gæsterne kan få svar på, jo bedre oplevelse har de fået.


Fortæl den gode historie. Fortæl om de udfordrende, spændende, kedelige, sjove og historiske episoder som skibene har været en del af. Meget gerne også egne oplevelser (hvis du var med J ). Det anbefales, at en guide aldrig ”fortolker” fakta om historien. Vi har alle vores egen opfattelse af hvordan og ikke mindst hvorfor tingene skete, men det er ofte bedst at holde sine egne opfattelser for sig selv. Derfor anbefales det at en guide altid holder sig til fakta når vi fortæller.


Vores egne politiske overbevisninger og fortolkninger på beslutninger taget af daværende/nuværende politikere eller officerer, interesserer ikke gæsterne.


Museet eksisterer kun hvis vi har gæster. Derfor skal vi alle sammen give hver enkelt gæst den bedst mulige oplevelse, hver gang! At blive anbefalet af tidligere gæster, er den bedste anbefaling vi kan få. En negativ oplevelse for en gæst, kan derimod skade museet langt udi fremtiden...


Alkohol og rygning:

Der må ikke drikkes alkohol i åbningstiden. Tobak må ikke nydes indendørs.


Påklædning:

Et gammelt ord siger at: ”Det første indtryk er oftest det blivende”.

Det anbefales derfor at alle guider husker at de repræsenterer vores museum. Vi henstiller derfor til at du i åbningstiden, altid er iklædt vores ”uniform” der består af en poloshirt og en cap med museets logo. Disse beklædningsgenstande udleveres første gang du møder på museet, og du sørger selv for at den tager sig pæn ud. Bæres vindjakke, så husk at sætte skulderdistinktionerne på.


Børneattest:

Myndighederne pålægger museet at sikre, at alle frivillige har en såkaldt ”børneattest”. Derfor er det nødvendigt, at alle guider giver Skibene på Holmen tilladelse til at indhente en børneattest.

Læs om børneattest her: https://www.borger.dk/politi-retsvaesen-forsvar/Politi/Boerneattester


Fotografering:

Museets gæster må gerne fotografere og filme skibene indvendig og udvendig. De frivillige på vagt/arbejde kan forvente at de også kan blive filmet til gæsternes eget brug inden for lovgivningens rammer. Men hvis en guide klart overfor gæsterne gør opmærksom på, at man af personlige grunde ikke ønsker at blive fotograferet, bør man forvente at det respekteres. Det kan forventes at museet fotograferer og filmer de frivillige på vagt/arbejde til brug for markedsføring. 

Frivillige har selv pligt til at informere museet, hvis man ikke ønsker at deltage.


Henvendelser i museets navn:

Frivillige opfordres til at undgå at udtale sig på museets vegne over for aviser og andre medier, offentlige myndigheder, andre virksomheder, institutioner el.lign., medmindre det på forhånd er aftalt med den daglige ledelse.

Kontakt evt. museumschefen på 40626100 der så vil kontakte det pågældende medie.


Hvis en frivillig oplever ubehagelige kommentarer vedr. museet i et privat opslag på Facebook eller andre sociale medier, opfordres til at guiden kontakter den daglige leder.


Forenings medlemskab:

Som frivillig kan man vælge at være medlem af en af de 3 foreninger PEDER SKRAMs Venner, Dansk Torpedobådsforening og Dansk Ubådsforening der samarbejder med museet. Foreningerne hjælper museet ”Skibene på Holmen” på mange måder, blandt andet ved at bidrage med frivillige til museet. Det er ikke et krav for de frivillige at være medlem af en af disse foreninger for at kunne deltage som frivillig på museet. Men et medlemskab øger informationerne for den enkelte og gør det hele mere spændende.


Tilladelse:

Frivillige vil blive anmodet om at underskrive en (lovpligtig) aftale der giver tilladelse til følgende:

•    Kontaktoplysninger.

•    Bekræftelse på, at man har læst denne vejledning for frivillige og at man giver tilladelse til, at Skibene på Holmen kan indhente børneattest.


Ophør af samarbejde:

Hvis en frivillig ønsker at stoppe, meddeles dette daglig leder. Både museet og en frivillig kan aftale at samarbejdet kan ophøre med en arbejdsdags varsel.


Opdateringer:

Denne vejledning holdes løbende opdateret på baggrund af den udvikling der foregår på museet, myndigheders påbud og anbefalinger samt erfaringer fra guider, ledelsen og gæsterne. Næste udgave kan forventes udsendt i 4. kvartal 2021.


Hvordan honoreres de frivillige ?


Drift af et relativt stort museum som Skibene på Holmen er meget bekosteligt, og det finansieres alene gennem egne indtægter og indimellem af finansiel fondsstøtte.


Det bør derfor bemærkes, at diæter, dækning af transport og anden omkostningsdækning er en mulighed, en ret de frivillige har, men ingen har pligt til at modtage disse ydelser.


Det er altid op til den enkelte frivillig at træffe beslutning om, at man ønsker at modtage.

Frivillige ved museet Skibene på Holmen inddeles i fire hovedgrupper:

a. Guider i forbindelse med museets åbningsperioder (typisk juni-august og efterårsferien m.m.)


b. Guider og messegaster i f. m. opgaver ved særarrangementer (særligt aftalte rundvisninger, frokoster/middage i skibenes messer, jubilæer/fester/runde fødselsdage osv)


c. Frivillige i Teknisk Division, der dagligt møder for at hjælpe med vedligeholdelsen af de tre skibe.


d. Alle øvrige personer der bidrager med sin viden eller har særlige opgaver i forbindelse med driften af museet. Her kan f.eks. nævnes én-dags guider ved ”Rundvisninger på Nyholm”, undervisere ved ”Skoletjenesten”, særligt sagkyndige personer (webmaster, IT-sagkyndige m.fl.).


Ad a.:

Når de frivillige guider er på vagt/arbejde i forbindelse med åbningsperioden, tilbyder museet frokost og ved flere vagter og overnatning aftensmad . Hvis man ønsker det, tilbyder museet gratis overnatning ombord i PEDER SKRAM.


En guide kan, hvis det ønskes, også medbringe en hustru/ledsager og de kan overnatte sammen på et lukaf. Disse guider får som arbejdstøj udleveret en polo shirt med museets logo, en ball cap med museets logo og en vindjakke med skulderdistinktioner.


Inden åbningsperioden inviteres alle frivillige guider til en orientering omkring åbningsperioden, nye tiltag og forventningsafstemninger. Det varer en dag og afsluttes med at museet er vært for et mindre grill arrangement.


Ad b.:

Frivillige der arbejder som guider og/eller messegaster i f. m. SÆRARRANGEMENTER får arbejdstøj udleveret - en polo shirt med museets logo, en ball cap med museets logo og en vindjakke med skulderdistinktioner. Disse guider/messegaster tilbydes en ”kuvert” af den mad der serveres (frokoster, middagsmad).


Ad c.:

Frivillige i Teknisk Division får udleveret arbejdstøj og sikkerhedssko. De inviteres til et årligt sommer- , en gratis frokost hver 2. måned samt et kaffe-/brød arrangement hver fredag formiddag.


Ad d.:

Øvrige personer der yder en frivillig indsats for at hjælpe med særlige opgaver hos ”Skibene på Holmen”, inviteres med til et årligt sommer- og julearrangement.

Alle frivillige inviteres desuden til julefrost


Forsikring:

De frivillige er omfattet af museets lovpligtige arbejdsgiverforsikring. Det anbefales at de frivillige selv tegner en fritids- og ulykkesforsikring.


Kørselstilskud:

Når de frivillige er på vagt/arbejde/deltager i møder, tilbyder museet at dække befordringsudgifterne. Aktuelt er disse regler som følger:


•    Der er ikke kørselstilskud hvis der er tale om møder uden mødepligt

•    Kørselstilskud til frivillige i Teknisk Division tilbydes, hvis man præsterer 5 timers arbejde pr dag.

•    Der anvendes fra museets side ”statens lave takst”, der for tiden er kr. 2,19 pr km.

•    Kører du ikke i egen bil kan billet med offentlig trafik refunderes, herunder også pensionistkort.

•   Broafgift ved passage af f.eks. Storebælt dækkes mod dokumentation.

•    Færgebillet dækkes, idet det henstilles at man anvender de rabatordninger der eksisterer, f.eks. opnået ved tidlig booking m.v.

•    Museet fastsætter taksten årligt

•    Frivillige der arbejder som guider afleverer udfyldte kørselssedler til den daglige supervisor, hhv. regnskabsføreren ved museet

•   Af hensyn til deadline for indberetning til SKAT, skal sidste års kørselsrapporter senest være indleveret den første arbejdsuge i januar.

•   Ved samkørsel yder der kun tilskud til et enkelt køretøj.


Banjermester. Peder Skram
Mastekranen Skibene på Holmen Museum