Kontaktinformationer & Fonden Peder Skram

Kontakt os

Om os

Fonden Peder Skram´s bestyrelse

Museet Skibene på Holmen

Elefanten 2

1439 København K

Telefon +45 32 57 13 16

E-mail – info@skibenepaaholmen.dk

Booking

Telefon +45 32 57 13 16

E-mail – info@skibenepaaholmen.dk


Skoletjenesten

E-mail – skoletjenesten@skibenepaaholmen.dk

Link – https://skoletjenesten.dk/skibene-paa-holmen

Administrationen

E-mail – info@pederskram.dk

Teknisk afdeling

E-mail – info@skibenepaaholmen.dk

CVR. NR.

18536048

Om os

Fregatten Peder Skram ejes og drives af Fonden Peder Skram. Fonden blev stiftet i 1995, efter at en række personer siden 1990 havde arbejdet på for at bevare fregatten. Et stort fællesskab af pensionerede officerer, befalingsmænd og menige, som frivilligt med stor passion vedligeholder skibene, bevarer og formidler koldkrigstidens historie og fortællinger til de besøgende fra alle verdens hjørner.

Fonden er en selvejende institution med en bestyrelse, der forestår Fondens overordnede, samt daglige drift, samt et repræsentantskab, der vælger bestyrelsen. Endvidere forestår Fonden formidling og vedligeholdelse af torpedomissilbåden Sehested og ubåden Sælen, der indtil den endelige beslutning om Nyholms fremtid, ifbm. det seneste forsvarsforlig, er bragt på plads.


Fonden er hverken statsstøttet eller modtager faste årlige beløb fra det offentlige. Fondens eneste “faste indtægt” er billetindtægterne fra åbningsperioderne og særarrangementer (bestilte rundvisninger, middage, fester ombord osv.). Da dette ikke dækker alle udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse, er fonden meget glad for bidrag fra fonde, foreninger og virksomheder. Blandt andet har Hendes Majestæt Dronningen Margrethe og HKH prinsens Fond fire gange støttet Fondens arbejde.


Fonden Peder Skram er taknemmelig for enhver form for støtte og har fortsat behov for økonomiske midler til arbejdet med at udvikle Museet Skibene på Holmen, som et levende museum. Såvel bestyrelse, som medlemmerne fra Dansk Torpedobådsforening, Dansk ubådsforening og Peder Skrams venne-forening udfører alt arbejde vederlagsfrit. Fonden har to personer ansat på deltid. Derudover er det et stort fællesskab af passionerede frivillige, som med stor passion for koldkrigstidens skibe, med stor entusiasme og glæde formidler historierne og dagligt bevarer søværnets og Holmens fantastiske samling af orlogsskibe.

Fonden Peder Skram´s bestyrelse

Admiral Tim Sloth Jørgensen (formand)

Adm. direktør Henrik N. Andersen (formand for repræsentantskabet)

Orlogshistoriker Hans Chr. Bjerg

Kontreadmiral Lars Kragelund

Søværnets historiske konsulent Søren Nørby p.hd.

Statsaut. revisor Ejvind Pedersen

Arkitekt Simon Vinzent

Kommandør Niels Jacob Hansen

Kontreadmiral Torben Mikkelsen


Fondens repræsentantskab

Repræsentantskabets opgave er at rådgive bestyrelsen og i samarbejde med denne at virke til fremme af Fondens formål og virksomhed. Følgende er medlem:

Adm. direktør Henrik N. Andersen, Formand for repræsentantskabet

Direktør Søren Kaare-Andersen, Bikuben fonden

Direktør Søren Fischer, Randers Tandhjulsfabrik

Næstformand, Molslinien, Søren Jespersen

Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal

Bankdirektør Niels Bang-Hansen, Danske Bank

Direktør Jens Kramer Mikkelsen, Nordic Real Estate Partners

Revisor Flemming Heden Knudsen, Bonnesen Advokater

Kontreadmiral Nils Wang, direktør/Naval Team Denmark

Museumsdirektør Ulla Tofte, Museet for Søfart

Direktør Kaare Vagner

Kontreadmiral Frank Trojahn, Forsvarskommando

Arkitekt Torsten Thorup, Torsten Thorup Arkitekter

Kommandørkaptajn Steen Engstrøm, Danmarks Marineforening

General Peter Bartram, fhv. Forsvarschef

Fhv. Hofmarskal, generalmajor Søren Haslund-Christensen

Udviklingschef Anne Mette Rahbæk, Realdania By & Byg

Direktør Jens Chr. Steglich-Petersen

Fhv. museumsdirektør Ole L. Frantzen

Direktør Thomas Duer

Direktør Ole Beckmann Skourup

Direktør Jens Christian Lorenzen

Direktør Jens Peter Toft

Direktør Mogens Munk Rasmussen

Kontreadmiral Kristen Winther

Direktør Leif Juul Jørgensen

Direktør Jens N. Christiansen

Direktør Henning Hummelmose

Kontreadmiral Kurt Birger Jensen

Hr. Frank Bogaerdt

Finn Larsen, Formand Peder Skrams VennerKontakt info

Adresse

Museet Skibene på Holmen

Elefanten 2

1439 København K

CVR.: 18536048

Det er stadig muligt at leje

skibene til private arrangementer

Telefon

+ 45 32 57 13 16